Hàng mới vềBarney's Farm
Còn 1 góiBNS033Biscotti Mintz - Feminized - Pack 102.600.000 ₫
Còn 1 góiBNS030Blue Sunset Sherbert - Feminized - Tách lẻ 1260.000 ₫
Còn 10 góiBNS011Dos Si Dos 33 - Feminized - Tách lẻ 1260.000 ₫
HếtBNS034Dos Si Dos 33 - Feminized - Pack 102.600.000 ₫
Còn 1 góiBNS027Girl Scout Cookies - Feminized - Tách lẻ 1260.000 ₫
Còn 2 góiBNS026Girl Scout Cookies - Feminized - Pack 102.600.000 ₫
Còn 10 góiBNS012Kush Mintz - Feminized - Tách lẻ 1260.000 ₫
Còn 2 góiBNS040Kush Mintz - Feminized - Pack 102.600.000 ₫
Còn 9 góiBNS016Mimosa EVO - Feminized - Tách lẻ 1260.000 ₫
Còn 1 góiBNS035Mimosa EVO - Feminized - Pack 102.600.000 ₫
Còn 1 góiBNS036Mimosa x Orange Punch - Feminized - Pack 102.600.000 ₫
Còn 10 góiBNS013OG Kush - Feminized - Tách lẻ 1260.000 ₫
Còn 1 góiBNS037OG Kush - Feminized - Pack 102.600.000 ₫
HếtBNS032Purple Punch - Feminized - Pack 102.600.000 ₫
Còn 4 góiBNS031Runtz Muffin - Feminized - Tách lẻ 1260.000 ₫
Còn 1 góiBNS038Runtz Muffin - Feminized - Pack 102.600.000 ₫
HếtBNS039Runtz x Layer Cake - Feminized - Pack 102.600.000 ₫
Anesia Seeds
Còn 2 góiAN004Cash Cow - Feminized - Pack 51.450.000 ₫
Còn 3 góiAN006Big Bazooka- Feminized - Pack 102.720.000 ₫
Còn 1 góiAN007Panama Red- Feminized - Pack 102.590.000 ₫
Còn 2 góiBNS602Bola Mintz - Feminized - Pack 3970.000 ₫
Còn 1 góiAN008Bola Mintz - Feminized - Pack 51.500.000 ₫
Còn 1 góiAN009The Sin - Feminized - Pack 3940.000 ₫
Còn 1 góiAN010The Sin - Feminized - Pack 51.450.000 ₫
HếtBNS603Dankberry - Feminized - Pack 3980.000 ₫
Exclusive Samples Barney'sBarney's Farm
Còn 7 góiBNS028Ayahuasca Purple Feminized - Sample Pack 1150.000 ₫
Còn 16 góiBNS004Critical Kush Auto - Sample Pack 1150.000 ₫
Còn 34 góiBNS005Gorilla Zkittlez Auto - Sample Pack 1150.000 ₫
Còn 21 góiBNS041Laughing Buddha - Sample Pack 1150.000 ₫
HếtBNS006LSD Auto - Sample Pack 1150.000 ₫
Còn 52 góiBNS007Runtz Auto - Sample Pack 1150.000 ₫
Còn 14 góiBNS009Watermelon Zkittlez Auto - Sample Pack 1150.000 ₫
FeminizedBarney's Farm
Còn 3 gói2000203Acapulco Gold - Feminized - Pack 3730.000 ₫
Còn 1 gói2000205Acapulco Gold - Feminized - Pack 51.130.000 ₫
Còn 3 gói2000301Amnesia Lemon - Feminized - Pack 1300.000 ₫
Còn 4 gói2000303Amnesia Lemon - Feminized - Pack 3730.000 ₫
Còn 3 gói20004101Ayahuasca Purple - Feminized - Tách lẻ 1200.000 ₫
Còn 1 gói2000405Ayahuasca Purple - Feminized - Pack 51.130.000 ₫
Còn 1 gói2000410Ayahuasca Purple - Feminized - Pack 102.010.000 ₫
Còn 2 gói2005505Banana Punch - Feminized - Pack 51.480.000 ₫
Còn 3 gói2006101Biscotti - Feminized - Pack 1330.000 ₫
Còn 1 gói2006103Biscotti - Feminized - Pack 3810.000 ₫
Còn 1 gói2006105Biscotti - Feminized - Pack 51.240.000 ₫
Còn 3 gói2005201Biscotti Mintz - Feminized - Pack 1380.000 ₫
Còn 3 gói2005203Biscotti Mintz - Feminized - Pack 3940.000 ₫
Còn 5 gói2000701Blue Gelato 41 - Feminized - Pack 1380.000 ₫
Còn 2 gói2000703Blue Gelato 41 - Feminized - Pack 3940.000 ₫
Còn 2 gói2000705Blue Gelato 41 - Feminized - Pack 51.480.000 ₫
Còn 1 gói20051051Blue Sunset Sherbert - Feminized - Tách lẻ 1290.000 ₫
Còn 3 gói2005103Blue Sunset Sherbert - Feminized - Pack 3940.000 ₫
Còn 2 gói2005105Blue Sunset Sherbert - Feminized - Pack 51.480.000 ₫
Còn 1 gói2000603Blueberry Cheese - Feminized - Pack 3810.000 ₫
Còn 3 gói2000605Blueberry Cheese - Feminized - Pack 51.240.000 ₫
Còn 2 gói2000610Blueberry Cheese - Feminized - Pack 102.150.000 ₫
Còn 5 gói2000801Blueberry OG - Feminized - Pack 1300.000 ₫
Còn 2 gói2000805Blueberry OG - Feminized - Pack 51.130.000 ₫
Còn 1 gói2000810Blueberry OG - Feminized - Pack 102.010.000 ₫
Hết2004901Bubba Kush - Feminized - Pack 1300.000 ₫
Còn 1 gói2004903Bubba Kush - Feminized - Pack 3730.000 ₫
Còn 2 gói2004905Bubba Kush - Feminized - Pack 51.130.000 ₫
Còn 1 gói2004910Bubba Kush - Feminized - Pack 102.010.000 ₫
Còn 2 gói2005003Cheese - Feminized - Pack 3810.000 ₫
Còn 4 gói2005005Cheese - Feminized - Pack 51.240.000 ₫
Còn 2 gói2005010Cheese - Feminized - Pack 102.150.000 ₫
Còn 4 gói2001201Cookies Kush - Feminized - Pack 1330.000 ₫
Còn 6 gói2001205Cookies Kush - Feminized - Pack 51.240.000 ₫
Còn 2 gói2001210Cookies Kush - Feminized - Pack 102.150.000 ₫
Còn 5 gói2001301Critical Kush - Feminized - Pack 1330.000 ₫
Còn 4 gói2001305Critical Kush - Feminized - Pack 51.240.000 ₫
Còn 2 gói2001310Critical Kush - Feminized - Pack 102.150.000 ₫
Còn 2 gói2001005CBD Critical Cure - Feminized - Pack 51.240.000 ₫
Còn 10 gói2001010CBD Critical Cure - Feminized - Pack 102.150.000 ₫
Còn 5 gói20015101G13 Haze - Feminized - Tách lẻ 1200.000 ₫
Còn 2 gói2001503G13 Haze - Feminized - Pack 3730.000 ₫
Còn 2 gói2001505G13 Haze - Feminized - Pack 51.130.000 ₫
Còn 2 gói2001510G13 Haze - Feminized - Pack 102.010.000 ₫
Hết2006201Gelato - Feminized - Pack 1380.000 ₫
Còn 3 gói2006203Gelato - Feminized - Pack 3940.000 ₫
Còn 2 gói2006205Gelato - Feminized - Pack 51.480.000 ₫
Còn 3 gói2004001Gelato #45 - Feminized - Pack 1380.000 ₫
Còn 6 gói2005703Gelato #45 - Feminized - Pack 3940.000 ₫
Còn 7 gói2005705Gelato #45 - Feminized - Pack 51.480.000 ₫
Còn 1 gói2004005Glookies - Feminized - Pack 51.480.000 ₫
Còn 2 gói2006403GMO - Feminized - Pack 3810.000 ₫
Còn 2 gói2006405GMO - Feminized - Pack 51.240.000 ₫
Hết2001601Gorilla Zkittlez - Feminized - Pack 1380.000 ₫
Còn 2 gói2001603Gorilla Zkittlez - Feminized - Pack 3940.000 ₫
Còn 2 gói2001605Gorilla Zkittlez - Feminized - Pack 51.480.000 ₫
Còn 1 gói2001610Gorilla Zkittlez - Feminized - Pack 102.600.000 ₫
Còn 1 gói2006501Ice Cream Cake - Feminized - Pack 1380.000 ₫
Còn 2 gói2006503Ice Cream Cake - Feminized - Pack 3940.000 ₫
Hết20056051Kush Mintz - Feminized - Tách lẻ 1290.000 ₫
Còn 2 gói2005603Kush Mintz - Feminized - Pack 3940.000 ₫
Còn 9 gói2005605Kush Mintz - Feminized - Pack 51.480.000 ₫
Hết2007001Lemon Drizzle - Feminized - Pack 1380.000 ₫
Còn 1 gói2007003Lemon Drizzle - Feminized - Pack 3940.000 ₫
Còn 1 gói2007005Lemon Drizzle - Feminized - Pack 51.480.000 ₫
Còn 1 gói2005401Lemon Tree - Feminized - Pack 1380.000 ₫
Còn 4 gói2005403Lemon Tree - Feminized - Pack 3940.000 ₫
Còn 1 gói2005405Lemon Tree - Feminized - Pack 51.480.000 ₫
Còn 4 gói2001801Liberty Haze - Feminized - Pack 1330.000 ₫
Còn 1 gói2001803Liberty Haze - Feminized - Pack 3810.000 ₫
Còn 7 gói2001805Liberty Haze - Feminized - Pack 51.240.000 ₫
Còn 2 gói2001810Liberty Haze - Feminized - Pack 102.150.000 ₫
Còn 2 gói2001903LSD - Feminized - Pack 3940.000 ₫
Còn 2 gói2001905LSD - Feminized - Pack 51.480.000 ₫
Còn 1 gói2001910LSD - Feminized - Pack 102.600.000 ₫
Còn 4 góiBNF001Laughing Buddha - Feminized - Pack 51.080.000 ₫
Còn 1 góiBNF002Laughing Buddha - Feminized - Pack 101.930.000 ₫
Còn 2 gói2004701Moby Dick - Feminized - Pack 1300.000 ₫
Còn 2 gói2004703Moby Dick - Feminized - Pack 3730.000 ₫
Còn 1 gói2004705Moby Dick - Feminized - Pack 51.130.000 ₫
Còn 3 gói2003901Orange Sherbert - Feminized - Pack 1380.000 ₫
Còn 2 gói2003903Orange Sherbert - Feminized - Pack 3940.000 ₫
Còn 6 gói2003905Orange Sherbert - Feminized - Pack 51.480.000 ₫
Còn 1 gói2003910Orange Sherbert - Feminized - Pack 102.600.000 ₫
Còn 6 gói2002201Peyote Cookies - Feminized - Pack 1330.000 ₫
Còn 5 gói2002205Peyote Cookies - Feminized - Pack 51.240.000 ₫
Còn 3 gói2002210Peyote Cookies - Feminized - Pack 102.150.000 ₫
Còn 5 gói2002301Peyote Critical - Feminized - Pack 1330.000 ₫
Còn 2 gói2002303Peyote Critical - Feminized - Pack 3810.000 ₫
Còn 6 gói2002305Peyote Critical - Feminized - Pack 51.240.000 ₫
Còn 3 gói2002310Peyote Critical - Feminized - Pack 102.150.000 ₫
Hết20025051Pineapple Chunk - Feminized - Tách lẻ 1220.000 ₫
Còn 7 gói2002505Pineapple Chunk - Feminized - Pack 51.130.000 ₫
Còn 2 gói2002510Pineapple Chunk - Feminized - Pack 102.010.000 ₫
Còn 1 gói2002601Pink Kush - Feminized - Pack 1300.000 ₫
Hết2002603Pink Kush - Feminized - Pack 3730.000 ₫
Hết2002605Pink Kush - Feminized - Pack 51.130.000 ₫
Còn 2 gói2002610Pink Kush - Feminized - Pack 102.010.000 ₫
Còn 1 gói2004103Purple Punch - Feminized - Pack 3940.000 ₫
Hết2004110Purple Punch - Feminized - Pack 102.600.000 ₫
Còn 3 gói2006701Runtz - Feminized - Pack 1380.000 ₫
Còn 3 gói2006703Runtz - Feminized - Pack 3940.000 ₫
Còn 2 gói2006705Runtz - Feminized - Pack 51.480.000 ₫
Còn 5 gói2004601Runtz Muffin - Feminized - Pack 1380.000 ₫
Còn 1 gói2005903Runtz Muffin - Feminized - Pack 3940.000 ₫
Còn 2 gói2004605Runtz Muffin - Feminized - Pack 51.480.000 ₫
Còn 2 gói2005901Runtz x Layer Cake - Feminized - Pack 1380.000 ₫
Còn 2 gói2005903Runtz x Layer Cake - Feminized - Pack 3940.000 ₫
Còn 1 gói2005905Runtz x Layer Cake - Feminized - Pack 51.480.000 ₫
Còn 2 gói2003001Shiskaberry - Feminized - Pack 1270.000 ₫
Còn 2 gói2003003Shiskaberry - Feminized - Pack 3670.000 ₫
Còn 4 gói2003005Shiskaberry - Feminized - Pack 51.050.000 ₫
Còn 2 gói2003010Shiskaberry - Feminized - Pack 101.880.000 ₫
Hết2007101Sour Strawberry - Feminized - Pack 1300.000 ₫
Còn 1 gói2007103Sour Strawberry - Feminized - Pack 3730.000 ₫
Còn 2 gói2007105Sour Strawberry - Feminized - Pack 51.130.000 ₫
Còn 2 gói2003103Strawberry Lemonade - Feminized - Pack 3940.000 ₫
Còn 1 gói2003105Strawberry Lemonade - Feminized - Pack 51.480.000 ₫
Còn 2 gói2003110Strawberry Lemonade - Feminized - Pack 102.600.000 ₫
Còn 1 gói2003301Tangerine Dream - Feminized - Pack 1330.000 ₫
Còn 2 gói2003303Tangerine Dream - Feminized - Pack 3810.000 ₫
Còn 2 gói2003305Tangerine Dream - Feminized - Pack 51.240.000 ₫
Còn 2 gói2003310Tangerine Dream - Feminized - Pack 102.150.000 ₫
Còn 7 gói20035101Triple Cheese - Feminized - Tách lẻ 1200.000 ₫
Còn 2 gói2003503Triple Cheese - Feminized - Pack 3730.000 ₫
Còn 3 gói2003505Triple Cheese - Feminized - Pack 51.130.000 ₫
Còn 1 gói2003510Triple Cheese - Feminized - Pack 102.010.000 ₫
Còn 4 gói2004301Tropicanna Banana - Feminized - Pack 1380.000 ₫
Còn 3 gói2004303Tropicanna Banana - Feminized - Pack 3940.000 ₫
Còn 5 gói2004305Tropicanna Banana - Feminized - Pack 51.480.000 ₫
Còn 3 góiBNF003Utopia Haze - Feminized - Pack 51.080.000 ₫
Còn 4 góiBNF004Vanilla Kush - Feminized - Pack 51.080.000 ₫
Còn 1 gói2004801Watermelon Zkitlez - Feminized - Pack 1380.000 ₫
Còn 7 gói2004805Watermelon Zkitlez - Feminized - Pack 51.480.000 ₫
Còn 2 gói2004810Watermelon Zkitlez - Feminized - Pack 102.600.000 ₫
Còn 9 gói2004501Wedding Cake - Feminized - Pack 1380.000 ₫
Còn 2 gói2004503Wedding Cake - Feminized - Pack 3940.000 ₫
Còn 1 gói2004505Wedding Cake - Feminized - Pack 51.480.000 ₫
Còn 4 góiBNF005White Widow - Feminized - Pack 51.010.000 ₫
Còn 2 góiBNF006White Widow - Feminized - Pack 101.800.000 ₫
Còn 3 gói2005803White Widow XXL - Feminized - Pack 3670.000 ₫
AutomaticBarney's Farm
Còn 6 gói10023101Amnesia Haze - Automatic - Tách lẻ 1190.000 ₫
Còn 2 gói1002303Amnesia Haze - Automatic - Pack 3670.000 ₫
Còn 6 gói1000101Blueberry Cheese - Automatic - Pack 1300.000 ₫
Còn 1 gói1000103Blueberry Cheese - Automatic - Pack 3730.000 ₫
Còn 7 gói1000105Blueberry Cheese - Automatic - Pack 51.130.000 ₫
Còn 3 gói1000110Blueberry Cheese - Automatic - Pack 102.010.000 ₫
Còn 4 gói1003201Cookies Kush - Auto - Pack 1300.000 ₫
Còn 3 gói1003203Cookies Kush - Auto - Pack 3730.000 ₫
Còn 1 gói1003205Cookies Kush - Auto - Pack 51.130.000 ₫
Còn 36 góiBNS017Critical Kush - Automatic - Tách lẻ 1190.000 ₫
Còn 1 gói1000405Critical Kush - Automatic - Pack 51.050.000 ₫
Còn 3 gói1001501Dos Si Dos - Automatic - Pack 1380.000 ₫
Còn 4 gói1001503Dos Si Dos - Automatic - Pack 3940.000 ₫
Còn 4 gói1001505Dos Si Dos - Automatic - Pack 51.480.000 ₫
Còn 3 gói1001510Dos Si Dos - Automatic - Pack 102.600.000 ₫
Còn 4 gói1000501Glue Gelato - Automatic - Pack 1330.000 ₫
Còn 2 gói1000503Glue Gelato - Automatic - Pack 3810.000 ₫
Còn 6 gói1000505Glue Gelato - Automatic - Pack 51.240.000 ₫
Còn 1 gói1000510Glue Gelato - Automatic - Pack 102.150.000 ₫
Còn 5 gói1002801GMO - Auto - Pack 1300.000 ₫
Còn 2 gói1002803GMO - Auto - Pack 3730.000 ₫
Còn 2 gói1002805GMO - Auto - Pack 51.130.000 ₫
Còn 1 gói1001601Gorilla Glue - Automatic - Pack 1380.000 ₫
Còn 1 gói1001603Gorilla Glue - Automatic - Pack 3940.000 ₫
Còn 3 gói1001605Gorilla Glue - Automatic - Pack 51.480.000 ₫
Còn 1 gói1001610Gorilla Glue - Automatic - Pack 102.600.000 ₫
Còn 1 gói1001701Gorilla Zkittlez - Automatic - Pack 1380.000 ₫
Còn 1 gói1001703Gorilla Zkittlez - Automatic - Pack 3940.000 ₫
Còn 3 gói1001705Gorilla Zkittlez - Automatic - Pack 51.480.000 ₫
Còn 1 gói1001710Gorilla Zkittlez - Automatic - Pack 102.600.000 ₫
Còn 1 gói1002905Lemon Haze - Auto - Pack 51.130.000 ₫
Còn 1 gói1000601LSD - Automatic - Pack 1330.000 ₫
Còn 3 gói1000605LSD - Automatic - Pack 51.240.000 ₫
Còn 2 gói1002603Mimosa x Orange Punch - Automatic - Pack 3940.000 ₫
Còn 1 gói1002605Mimosa x Orange Punch - Automatic - Pack 51.480.000 ₫
Còn 3 gói1002610Mimosa x Orange Punch - Automatic - Pack 102.600.000 ₫
Còn 2 gói1002203Moby Dick - Automatic - Pack 3670.000 ₫
Còn 3 gói1002205Moby Dick - Automatic - Pack 51.050.000 ₫
Còn 2 gói1002210Moby Dick - Automatic - Pack 101.880.000 ₫
Còn 1 gói1003001OG Kush - Auto - Pack 1300.000 ₫
Hết1003003OG Kush - Auto - Pack 3730.000 ₫
Còn 1 gói1003005OG Kush - Auto - Pack 51.130.000 ₫
Còn 1 gói1000903Pineapple Express - Auto - Pack 3730.000 ₫
Còn 3 gói1001401Purple Punch - Automatic - Pack 1330.000 ₫
Còn 2 gói1001403Purple Punch - Automatic - Pack 3810.000 ₫
Còn 4 gói1001405Purple Punch - Automatic - Pack 51.240.000 ₫
Còn 2 gói1001410Purple Punch - Automatic - Pack 102.150.000 ₫
Còn 5 gói1001901Runtz - Automatic - Pack 1380.000 ₫
Còn 4 gói1001903Runtz - Automatic - Pack 3940.000 ₫
Còn 2 gói1001905Runtz - Automatic - Pack 51.480.000 ₫
Còn 1 gói1001910Runtz - Automatic - Pack 102.600.000 ₫
Còn 3 gói1002101Skywalker OG - Automatic - Pack 1380.000 ₫
Còn 7 gói1002103Skywalker OG - Automatic - Pack 3940.000 ₫
Còn 2 gói1002105Skywalker OG - Automatic - Pack 51.480.000 ₫
Còn 1 gói1002110Skywalker OG - Automatic - Pack 102.600.000 ₫
Còn 2 gói1002401Strawberry Cheesecake - Auto - Pack 1380.000 ₫
Còn 2 gói1002403Strawberry Cheesecake - Auto - Pack 3940.000 ₫
Còn 3 gói1002405Strawberry Cheesecake - Auto - Pack 51.480.000 ₫
Hết1002410Strawberry Cheesecake - Auto - Pack 102.600.000 ₫
Còn 11 góiBNS018Tangerine Dream - Automatic - Tách lẻ 1190.000 ₫
Còn 8 gói1001201Tangerine Dream - Automatic - Pack 1270.000 ₫
Còn 1 gói1001205Tangerine Dream - Automatic - Pack 51.050.000 ₫
Còn 1 gói1001210Tangerine Dream - Automatic - Pack 101.880.000 ₫
Còn 3 gói1002001Watermelon Zkittlez - Automatic - Pack 1380.000 ₫
Còn 2 gói1002003Watermelon Zkittlez - Automatic - Pack 3940.000 ₫
Còn 1 gói1002005Watermelon Zkittlez - Automatic - Pack 51.480.000 ₫
Còn 2 gói1002010Watermelon Zkittlez - Automatic - Pack 102.600.000 ₫
Còn 3 gói1001805Wedding Cake - Automatic - Pack 51.480.000 ₫
Còn 1 gói1001810Wedding Cake - Automatic - Pack 102.600.000 ₫
Còn 9 gói1002501White Widow XXL - Automatic - Pack 1270.000 ₫
Còn 7 gói1002503White Widow XXL - Automatic - Pack 3670.000 ₫
Còn 6 gói1002505White Widow XXL - Automatic - Pack 51.050.000 ₫
Còn 4 gói1002510White Widow XXL - Automatic - Pack 101.880.000 ₫
Còn 9 gói1001301Zkittlez OG - Automatic - Pack 1300.000 ₫
Còn 3 gói1001303Zkittlez OG - Automatic - Pack 3730.000 ₫
Còn 4 gói1001305Zkittlez OG - Automatic - Pack 51.130.000 ₫
Còn 2 gói1001310Zkittlez OG - Automatic - Pack 102.010.000 ₫
RegularBarney's Farm
Còn 3 gói3000110Afghan Hash Plant - Regular - Pack 101.930.000 ₫
Còn 2 gói3000210CBD Caramel - Regular - Pack 101.770.000 ₫
Còn 2 gói3000310Critical Kush - Regular - Pack 101.930.000 ₫
Còn 3 gói3000410G13 Haze - Regular - Pack 102.310.000 ₫
Còn 2 gói3000510Pineapple Haze - Regular - Pack 101.880.000 ₫
Còn 2 gói3000610Widow Remedy - Regular - Pack 101.770.000 ₫
Alice Seeds
Còn 5 góiASBV10011AK47 Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 10 góiASBV1001AK47 Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 18 góiASBV10021Amnesia Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 8 góiASBV1002Amnesia Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 14 góiASBV10051Banana Kush Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 10 góiASBV1005Banana Kush Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 19 góiASBV10071Bubblegum Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 8 góiASBV1007Bubblegum Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 15 góiASBV70011Candy Kush Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 6 góiASBV7001Candy Kush Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 17 góiASBV7021Caramel Candy Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 6 góiASBV7031Caramel Candy Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 15 góiASBV10181Gelato Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 9 góiASBV1018Gelato Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 10 góiASBV10301Purple Punch Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 7 góiASBV1030Purple Punch Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 19 góiASBV10331Sour Diesel Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 10 góiASBV1033Sour Diesel Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 17 góiASBV10371White Widow Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 9 góiASBV1037White Widow Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 12 góiASBV10801Purple Thai Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 7 góiASBV1080Purple Thai Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 19 góiASBV10811Hindu Kush Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 10 góiASBV1081Hindu Kush Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 18 góiASBV10241Lemon Skunk Feminized - Pack 1100.000 ₫
Còn 7 góiASBV1024Lemon Skunk Feminized - Pack 5450.000 ₫
HếtASBV10281OG Kush Feminized - Pack 1100.000 ₫
HếtASBV1028OG Kush Feminized - Pack 5450.000 ₫
Còn 15 góiASBV10401Blueberry Auto - Pack 1100.000 ₫
Còn 7 góiASBV1040Blueberry Auto - Pack 5450.000 ₫
Còn 15 góiASBV10431Crystal Candy Auto - Pack 1100.000 ₫
Còn 10 góiASBV1043Crystal Candy Auto - Pack 5450.000 ₫
Còn 17 góiASBV10441Critical Auto - Pack 1100.000 ₫
Còn 10 góiASBV1044Critical Auto - Pack 5450.000 ₫
Còn 19 góiASBV10501Purple Punch Auto - Pack 1100.000 ₫
Còn 9 góiASBV1050Purple Punch Auto - Pack 5450.000 ₫
Còn 14 góiASBV10511Zkittlez Auto - Pack 1100.000 ₫
Còn 7 góiASBV1051Zkittlez Auto - Pack 5450.000 ₫
Automatic420 Fast Buds
Còn 2 góiFB001Gorilla Cookies - Automatic - Pack 3970.000 ₫
Còn 1 góiFB003Blackberry - Automatic - Pack 3810.000 ₫
Còn 1 góiFB007Stardawg - Automatic - Pack 51.210.000 ₫
Còn 1 góiFB008Lemon Pie - Automatic - Pack 51.480.000 ₫
Còn 1 góiFB009C4 - Automatic - Pack 3650.000 ₫
Fastflowering Feminized
Còn 1 góiFB010Purple Lemonade Fastflowering - Feminized - Pack 3970.000 ₫
Còn 4 góiFB011Wedding Cheesecake Fastflowering - Feminized - Pack 3970.000 ₫
Còn 2 góiFB013GG4 Sherbet Fastflowering - Feminized - Pack 3970.000 ₫
Còn 3 góiFB014Orange Sherbet Fastflowering - Feminized - Pack 3970.000 ₫
Blimburn Seeds
Còn 1 góiBB001Gorrila G4 - Automatic - Pack 31.040.000 ₫
Còn 1 góiBB002Mamba Negra - Feminized - Pack 31.210.000 ₫
Còn 1 góiBB014Critical Daddy - Feminized - Pack 31.210.000 ₫
Còn 1 góiBB004Cafe Racer - Feminized - Pack 31.210.000 ₫
Còn 2 góiBB005Cafe Racer - Feminized - Pack 62.090.000 ₫
Còn 2 góiBB006Zombie Death Fuck - Feminized - Pack 31.210.000 ₫
Còn 2 góiBB007Mango - Feminized - Pack 31.040.000 ₫
Còn 2 góiBB008Wombat - Feminized - Pack 31.130.000 ₫
Philosopher Seeds
Còn 2 góiPL004Amherst Sour Diesel x Somango - Feminized - Pack 51.060.000 ₫
Còn 1 góiPL005Gelato Acai Berry x Girl Scout Cookies “Thin Mint” - Feminized - Pack 51.060.000 ₫
Còn 3 góiPL006Mimosa x White Widow - Feminized - Pack 51.060.000 ₫
Còn 1 góiPL007Runtz x Black Cream (Fast Version) - Feminized (Limited) - Pack 51.060.000 ₫
HếtPL011Purple Punch x Dos-Si-Dos - Feminized - Pack 3640.000 ₫
Còn 1 góiPL012Purple Punch x Dos-Si-Dos - Feminized - Pack 51.040.000 ₫
Còn 5 góiPL014Face Off x Somango - Feminized - Pack 51.060.000 ₫
Còn 1 góiPL015Tropicanna Cookies x Larry Og - Feminized - Pack 51.060.000 ₫
Còn 2 góiPL019Chiquita Banana (Limited Edition) - Feminized - Pack 51.060.000 ₫
Còn 2 góiPL020Gelonade (Limited Edition) - Feminized - Pack 51.060.000 ₫
Còn 1 góiPL022Gelato 41 x White Widow (Limited Edition) - Feminized - Pack 51.060.000 ₫
Còn 3 góiPL023Chem Kush (Limited Edition) - Feminized - Pack 51.060.000 ₫
Còn 3 góiPL024Donny Burger (Limited Edition) - Feminized - Pack 51.060.000 ₫
Còn 4 góiPL025Amnesika 2.0 - Feminized - Pack 5890.000 ₫
Còn 2 góiPL026Black Bomb - Feminized - Pack 5890.000 ₫
Còn 2 góiPL027Diesel Tangie/ Heaven's Fruit - Feminized - Pack 5890.000 ₫
Còn 1 góiPL028Sweet Love - Feminized - Pack 5890.000 ₫
Còn 10 góiPL029Easy Haze - Feminized - Pack 5890.000 ₫
Còn 11 góiPL030Orange Candy / Naranchup - Feminized - Pack 5890.000 ₫
Còn 3 góiPL031Fruity Jack - Feminized - Pack 1210.000 ₫
Còn 3 góiPL032Fruity Jack - Feminized - Pack 3570.000 ₫
Còn 10 góiPL033Fruity Jack - Feminized - Pack 5890.000 ₫
Còn 2 góiPL034Philo Skunk - Feminized - Pack 5890.000 ₫
Còn 11 góiPL035Lemon OG Candy - Feminized - Pack 1210.000 ₫
Còn 2 góiPL037Lemon OG Candy - Feminized - Pack 5890.000 ₫
Còn 2 góiPL038Tropimango - Feminized - Pack 5890.000 ₫
Còn 3 góiPL039Key Lime Pie x Do Si Dos - Feminized - Pack 1230.000 ₫
Còn 2 góiPL040Key Lime Pie x Do Si Dos - Feminized - Pack 3640.000 ₫
Còn 2 góiPL042Gorilla Glue - Auto - Pack 1320.000 ₫
Còn 1 góiPL043Gorilla Glue - Auto - Pack 3890.000 ₫
Green House Seeds
Còn 2 góiGH001Blue Haze x Gelato 41 - Auto - Pack 51.480.000 ₫
Còn 2 góiGH003West Coast OG x Gelato 41 Auto - Pack 51.350.000 ₫
Còn 3 góiGH004Gelato 41 x Gelato 41 - Auto - Pack 51.350.000 ₫
Còn 2 góiGH005Sweet Mango - Auto - Pack 5860.000 ₫
HếtGH006White Widow - Feminized - Pack 5860.000 ₫
Còn 4 góiGH007Chemdog - Feminized - Pack 5860.000 ₫
Còn 1 góiGH008Pulp Friction - Feminized - Pack 51.350.000 ₫
Còn 1 góiGH009Super Silver Haze - Feminized - Pack 51.040.000 ₫
Còn 2 góiGH010Hawaiian Snow - Feminized - Pack 51.040.000 ₫
Còn 3 góiGH011King's Kush - Feminized - Pack 5860.000 ₫
Còn 3 góiGH012Kong’s Krush - Feminized - Pack 51.230.000 ₫
Còn 3 góiGH013Cloud Walker - Feminized - Pack 51.040.000 ₫
Còn 3 góiGH016Neville’s Haze - Feminized - Pack 51.040.000 ₫
Còn 3 góiGH017Arjan’s Ultra Haze 2 (Mango Haze) - Feminized - Pack 5860.000 ₫
Còn 3 góiGH018Arjan’s Haze 1 - Feminized - Pack 5860.000 ₫
Còn 3 góiGH019NL5 Haze Mist - Feminized - Pack 5790.000 ₫
Còn 3 góiGH020Flowerbomb Kush - Feminized - Pack 51.040.000 ₫
Còn 1 góiGH021White Rhino - Feminized - Pack 5860.000 ₫
Còn 3 góiGH022Great White Shark - Feminized - Pack 5860.000 ₫
HếtGH023Bubba Kush - Feminized - Pack 5860.000 ₫
Còn 3 góiGH024Big Bang - Feminized - Pack 5860.000 ₫
Còn 3 góiGH025Pure Kush - Feminized - Pack 5840.000 ₫
Còn 9 góiGH026Franco's Lemon Cheese - Feminized - Pack 51.040.000 ₫
HếtGH027Jack Herer - Feminized - Pack 5860.000 ₫
Còn 3 góiGH028Exodus Cheese - Feminized - Pack 5860.000 ₫
Còn 1 góiGH029Lemon Skunk - Feminized - Pack 5840.000 ₫
Còn 2 góiGH030GH Cheese - Feminized - Pack 5840.000 ₫
Còn 1 góiGH031Exodus Cheese Auto (Feminised) - Pack 5860.000 ₫