- Có sẵn ở Thái Lan
- Nhận hàng trong nước Thái Lan từ 2 -5 ngày
- Bán lẻ và bán buôn
- Đơn hàng cần được chuyển khoản trước
- Có hỗ trợ giao dịch bằng các đồng Coin

STRAIN NAME
BRAND NAME
PACK SEEDS
STOCK AVAILABLE (PACK)
EUR PRICE
THB PRICE
Acapulco Gold fem (Brn)Barneys Farm Seeds1 seed2€9.99฿385.31
Amnesia Lemon fem (Brn)Barneys Farm Seeds1 seed8€9.99฿385.31
Ayahuasca Purple fem (Brn)Barneys Farm Seeds1 seed27€9.99฿385.31
Ayahuasca Purple fem (Brn)Barneys Farm Seeds3 seeds16€27.00฿1,041.39
Banana Punch fem (Brn)Barneys Farm Seeds1 seed10€14.00฿539.98
Blue Gelato 41 fem (Brn)Barneys Farm Seeds1 seed17€12.00฿462.84
Blue Gelato 41 fem (Brn)Barneys Farm Seeds3 seeds3€32.00฿1,234.24
Blueberry Cheese (Blue Cheese) fem (Brn)Barneys Farm Seeds1 seed9€11.00฿424.27
Blueberry Cheese Auto (Blue Cheese Auto) autofem (Brn)Barneys Farm Seeds1 seed26€9.99฿385.31
Blueberry Cheese Auto (Blue Cheese Auto) autofem (Brn)Barneys Farm Seeds3 seeds6€27.00฿1,041.39
Blueberry OG fem (Brn)Barneys Farm Seeds1 seed17€9.99฿385.31
Blueberry OG fem (Brn)Barneys Farm Seeds3 seeds4€27.00฿1,041.39
Bubba Kush fem (Brn)Barneys Farm Seeds1 seed9€9.99฿385.31
Bubba Kush fem (Brn)Barneys Farm Seeds3 seeds7€27.00฿1,041.39
Cheese fem (Brn)Barneys Farm Seeds3 seeds6€30.00฿1,157.10
Cookies Kush fem (Brn)Barneys Farm Seeds1 seed2€11.00฿424.27
Critical Kush Auto (Critical Rapido Auto) autofem (Brn)Barneys Farm Seeds1 seed25€9.00฿347.13
Critical Kush Auto (Critical Rapido Auto) autofem (Brn)Barneys Farm Seeds3 seeds9€25.00฿964.25
Critical Kush fem (Brn)Barneys Farm Seeds1 seed9€11.00฿424.27
Critical Kush fem (Brn)Barneys Farm Seeds3 seeds6€30.00฿1,157.10
Dos Si Dos 33 fem (Brn)Barneys Farm Seeds1 seed51€13.00฿501.41
Dos Si Dos 33 fem (Brn)Barneys Farm Seeds3 seeds9€35.01฿1,350.34
Dos Si Dos Auto autofem (Brn)Barneys Farm Seeds1 seed7€13.00฿501.41
Dos Si Dos Auto autofem (Brn)Barneys Farm Seeds3 seeds2€35.01฿1,350.34
G13 Haze fem (Brn)Barneys Farm Seeds1 seed12€11.00฿424.27
Gelato #45 fem (Brn)Barneys Farm Seeds1 seed17€14.00฿539.98
Gelato #45 fem (Brn)Barneys Farm Seeds3 seeds7€37.99฿1,465.27
Glue Gelato Auto autofem (Brn)Barneys Farm Seeds1 seed25€11.00฿424.27
Glue Gelato Auto autofem (Brn)Barneys Farm Seeds3 seeds4€30.00฿1,157.10
Gorilla Zkittlez Auto autofem (Brn)Barneys Farm Seeds1 seed20€13.00฿501.41
Gorilla Zkittlez Auto autofem (Brn)Barneys Farm Seeds3 seeds5€35.01฿1,350.34
Gorilla Zkittlez fem (Brn)Barneys Farm Seeds1 seed30€13.00฿501.41
Gorilla Zkittlez fem (Brn)Barneys Farm Seeds3 seeds14€35.01฿1,350.34
LSD Auto autofem (Brn)Barneys Farm Seeds1 seed28€11.00฿424.27
LSD Auto autofem (Brn)Barneys Farm Seeds3 seeds8€30.00฿1,157.10
LSD fem (Brn)Barneys Farm Seeds1 seed3€12.00฿462.84
Mimosa x Orange Punch fem (Brn)Barneys Farm Seeds1 seed21€14.00฿539.98
Peyote Critical fem (Brn)Barneys Farm Seeds1 seed19€11.00฿424.27
Pineapple express Auto autofem (Brn)Barneys Farm Seeds1 seed8€9.99฿385.31
Pineapple express Auto autofem (Brn)Barneys Farm Seeds3 seeds2€27.00฿1,041.39
Purple Punch fem (Brn)Barneys Farm Seeds1 seed24€13.00฿501.41
Runtz Muffin fem (Brn)Barneys Farm Seeds1 seed24€14.00฿539.98
Skywalker OG Auto autofem (Brn)Barneys Farm Seeds1 seed27€12.00฿462.84
Skywalker OG Auto autofem (Brn)Barneys Farm Seeds3 seeds7€32.00฿1,234.24
Tangerine Dream Auto autofem (Brn)Barneys Farm Seeds1 seed25€9.00฿347.13
Tangerine Dream Auto autofem (Brn)Barneys Farm Seeds3 seeds8€25.00฿964.25
Wedding Cake Auto autofem (Brn)Barneys Farm Seeds1 seed4€13.00฿501.41
Wedding Cake Auto autofem (Brn)Barneys Farm Seeds3 seeds5€35.01฿1,350.34
Wedding Cake fem (Brn)Barneys Farm Seeds1 seed12€13.00฿501.41
White Widow XXL fem (Brn)Barneys Farm Seeds1 seed13€9.00฿347.13
Cali Crasher fem (DctCh)Doctor's Choice1 seed153€9.00฿347.13
Cali Crasher fem (DctCh)Doctor's Choice3 seeds60€26.00฿1,002.82
Chronic Ryder autofem (DctCh)Doctor's Choice1 seed140€7.50฿289.28
Chronic Ryder autofem (DctCh)Doctor's Choice3 seeds50€22.00฿848.54
DC Cure 1:1 autofem (DctCh)Doctor's Choice1 seed93€5.00฿192.85
DC Cure 1:1 autofem (DctCh)Doctor's Choice3 seeds27€15.00฿578.55
DC Cure 1:1 autofem (DctCh)Doctor's Choice5 seeds10€25.00฿964.25
DC Kush fem (DctCh)Doctor's Choice1 seed143€9.00฿347.13
DC Kush fem (DctCh)Doctor's Choice3 seeds28€26.00฿1,002.82
DeepForest feminized Super Auto autofem (DctCh)Doctor's Choice5 seeds24€25.00฿964.25
Devotchka autofem (DctCh)Doctor's Choice1 seed150€7.50฿289.28
Devotchka autofem (DctCh)Doctor's Choice3 seeds50€22.00฿848.54
Devotchka autofem (DctCh)Doctor's Choice5 seeds10€36.00฿1,388.52
Doctor's Choice #1 autofem (DctCh)Doctor's Choice1 seed199€7.50฿289.28
Doctor's Choice #1 autofem (DctCh)Doctor's Choice3 seeds70€22.00฿848.54
Doctor's Choice #1 autofem (DctCh)Doctor's Choice5 seeds20€36.00฿1,388.52
Lowryder autofem (DctCh)Doctor's Choice1 seed74€7.50฿289.28
Lowryder autofem (DctCh)Doctor's Choice3 seeds58€22.00฿848.54
Lowryder autoreg (DctCh)Doctor's Choice5 seeds19€50.00฿1,928.50
Lowryder autoreg (DctCh)Doctor's Choice10 seeds9€100.00฿3,857.00
Niagara autofem (DctCh)Doctor's Choice1 seed145€7.50฿289.28
Niagara autofem (DctCh)Doctor's Choice3 seeds50€22.00฿848.54
OGRE autofem (DctCh)Doctor's Choice1 seed100€7.50฿289.28
OGRE autofem (DctCh)Doctor's Choice3 seeds50€22.00฿848.54
Purple Ryder autofem (DctCh)Doctor's Choice1 seed69€7.50฿289.28
Purple Ryder autofem (DctCh)Doctor's Choice3 seeds39€22.00฿848.54
Rock Machine autofem (DctCh)Doctor's Choice1 seed147€7.50฿289.28
Rock Machine autofem (DctCh)Doctor's Choice3 seeds50€22.00฿848.54
Rock Machine autofem (DctCh)Doctor's Choice5 seeds10€36.00฿1,388.52
Amnesia Zkittlez Auto autofem (FsBd)FastBuds3 seeds45€36.00฿1,388.52
Amnesia Zkittlez Auto autofem (FsBd)FastBuds5 seeds10€55.00฿2,121.35
Banana Purple Punch Auto autofem (FsBd)FastBuds3 seeds50€36.00฿1,388.52
Banana Purple Punch Auto autofem (FsBd)FastBuds5 seeds9€55.00฿2,121.35
Blue Dream Auto / Blue Dream'matic autofem (FsBd)FastBuds3 seeds24€30.00฿1,157.10
Bruce Banner Auto autofem (FsBd)FastBuds3 seeds49€36.00฿1,388.52
Forbidden Runtz autofem (FsBd)FastBuds3 seeds48€36.00฿1,388.52
G14 autofem (FsBd)FastBuds3 seeds33€24.00฿925.68
Gelato Auto autofem (FsBd)FastBuds3 seeds50€36.00฿1,388.52
GG4 Sherbet FF Fast Flowering (FsBd)FastBuds3 seeds42€36.00฿1,388.52
GG4 Sherbet FF Fast Flowering (FsBd)FastBuds5 seeds33€55.00฿2,121.35
Girl Scout Cookies / Cookies Auto autofem (FsBd)FastBuds3 seeds45€36.00฿1,388.52
Girl Scout Cookies / Cookies Auto autofem (FsBd)FastBuds5 seeds5€55.00฿2,121.35
Gorilla Cookies Auto autofem (FsBd)FastBuds3 seeds49€36.00฿1,388.52
Gorilla Cookies Auto autofem (FsBd)FastBuds5 seeds10€55.00฿2,121.35
Gorilla Cookies FF Fast Flowering (FsBd)FastBuds3 seeds41€36.00฿1,388.52
Gorilla Cookies FF Fast Flowering (FsBd)FastBuds5 seeds33€55.00฿2,121.35
Gorilla Glue Auto / Glue Auto autofem (FsBd)FastBuds3 seeds48€36.00฿1,388.52
Gorilla Glue Auto / Glue Auto autofem (FsBd)FastBuds5 seeds14€55.00฿2,121.35
Gorilla Punch Auto autofem (FsBd)FastBuds3 seeds50€36.00฿1,388.52
Gorilla Punch Auto autofem (FsBd)FastBuds5 seeds15€55.00฿2,121.35
Gorilla Zkittlez Auto autofem (FsBd)FastBuds3 seeds50€36.00฿1,388.52
Gorilla Zkittlez Auto autofem (FsBd)FastBuds5 seeds15€55.00฿2,121.35
Green Crack autofem (FsBd)FastBuds3 seeds28€30.00฿1,157.10
Lemon AK autofem (FsBd)FastBuds3 seeds15€30.00฿1,157.10
Lemon Pie Auto autofem (FsBd)FastBuds3 seeds49€36.00฿1,388.52
LSD-25 autofem (FsBd)FastBuds3 seeds50€30.00฿1,157.10
LSD-25 autofem (FsBd)FastBuds5 seeds20€45.00฿1,735.65
Mexican Airlines autofem (FsBd)FastBuds5 seeds14€40.00฿1,542.80
Mimosa Cake Auto autofem (FsBd)FastBuds1 seed47€13.00฿501.41
Orange Sherbet FF Fast Flowering (FsBd)FastBuds3 seeds42€36.00฿1,388.52
Orange Sherbet FF Fast Flowering (FsBd)FastBuds5 seeds29€55.00฿2,121.35
Pineapple Express autofem (FsBd)FastBuds3 seeds32€30.00฿1,157.10
Pineapple Express autofem (FsBd)FastBuds5 seeds5€45.00฿1,735.65
Purple Lemonade autofem (FsBd)FastBuds3 seeds19€36.00฿1,388.52
Purple Lemonade autofem (FsBd)FastBuds5 seeds9€55.00฿2,121.35
Purple Lemonade FF Fast Flowering (FsBd)FastBuds3 seeds40€36.00฿1,388.52
Purple Lemonade FF Fast Flowering (FsBd)FastBuds5 seeds32€55.00฿2,121.35
Purple Punch autofem (FsBd)FastBuds3 seeds29€36.00฿1,388.52
Strawberry Banana Auto autofem (FsBd)FastBuds3 seeds9€36.00฿1,388.52
Strawberry Banana Auto autofem (FsBd)FastBuds5 seeds9€55.00฿2,121.35
Strawberry Gorilla Auto autofem (FsBd)FastBuds3 seeds29€36.00฿1,388.52
Tropicana Cookies FF Fast Flowering (FsBd)FastBuds3 seeds42€36.00฿1,388.52
Tropicana Cookies FF Fast Flowering (FsBd)FastBuds5 seeds32€55.00฿2,121.35
Wedding Cheesecake FF Fast Flowering (FsBd)FastBuds3 seeds42€36.00฿1,388.52
Wedding Cheesecake FF Fast Flowering (FsBd)FastBuds5 seeds33€55.00฿2,121.35
Zkittlez Auto autofem (FsBd)FastBuds3 seeds50€36.00฿1,388.52
Zkittlez Auto autofem (FsBd)FastBuds5 seeds9€55.00฿2,121.35
Big Bang (Feminised) fem (GHS)Green House Seeds10 seeds4€65.00฿2,507.05
Bubba Slush (Feminised) fem (GHS)Green House Seeds10 seeds5€75.00฿2,892.75
Himalaya Gold (Feminised) fem (GHS)Green House Seeds10 seeds2€65.00฿2,507.05
Lost Pearl (Feminised) fem (GHS)Green House Seeds10 seeds3€75.00฿2,892.75
Super Lemon Haze (Feminised) fem (GHS)Green House Seeds10 seeds2€75.00฿2,892.75
Super Silver Haze (Feminised) fem (GHS)Green House Seeds10 seeds2€75.00฿2,892.75
Auto AK 47 genetics autofem (IZI)IZI3+1 seeds76€15.00฿578.55
Auto Big Joy genetics autofem (IZI)IZI3+1 seeds50€15.00฿578.55
Auto Diesel genetics autofem (IZI)IZI3+1 seeds81€15.00฿578.55
Auto OG Kush genetics autofem (IZI)IZI3+1 seeds61€15.00฿578.55
Auto White Devotcka genetics autofem (IZI)IZI3+1 seeds86€15.00฿578.55
Gelato genetics fem (IZI)IZI3+1 seeds72€15.00฿578.55
Mimosa Bruce Banner XL Auto autofem (SwS)Sweet Seeds3+1 seeds34€30.00฿1,157.10
Orange Apricot Glue XL Auto autofem (SwS)Sweet Seeds3+1 seeds34€30.00฿1,157.10
Red Mimosa XL Auto autofem (SwS)Sweet Seeds3+1 seeds37€30.00฿1,157.10
Strawberry Cola Sherbet F1 Fast Version fem (SwS)Sweet Seeds3+1 seeds34€30.00฿1,157.10
Sweet Mandarine Zkittlez F1 Fast Version fem (SwS)Sweet Seeds3+1 seeds36€30.00฿1,157.10
Sweet Mandarine Zkittlez XL Auto autofem (SwS)Sweet Seeds3+1 seeds40€30.00฿1,157.10
Sweet Mimosa XL Auto autofem (SwS)Sweet Seeds3+1 seeds35€30.00฿1,157.10
Tropicanna Poison XL Auto autofem (SwS)Sweet Seeds3+1 seeds38€28.00฿1,079.96