– Hạt nhập từ các quốc gia như Mỹ, Tây Ban Nha, Hà Lan, CH Séc..-

Các hãng nổi tiếng hàng đầu trên thế giới:

Hãng Natural Seeds của CH Séc

Hãng Alice Seeds® đến từ CH Séc

Hãng Sweet Seeds đến từ Tây Ban Nha

Hãng Exotic Seeds đến từ Tây Ban Nha

Hãng Buddha Seeds Bank đến từ Tây Ban Nha

Hãng FastBuds đến từ Mỹ

Hãng Barneys Farm đến từ Hà Lan

Hãng Dutch Passion® đến Từ Hà Lan

Video

4 thoughts on “– Hạt nhập từ các quốc gia như Mỹ, Tây Ban Nha, Hà Lan, CH Séc..-

  1. Aaronmut says:

    In my opinion you are not right. I am assured. Let’s discuss. Write to me in PM, we will communicate.

Comments are closed.